ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ผู้รายงาน ออนจิลา บัวประเสริฐ
ปีการศึกษา 2556

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์E1/E2 (80/80) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ( 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถาม วัดความพึงพอใจ จำนวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าที (t-test for dependent samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E / E (80/80) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 81.93/80.70 เป็นไปตามเกณฑ์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ( = 32.28 , S.D. = 2.78) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 17.40 , S.D. = 1.81) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. จากการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา ว30224 เคมี 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65 , S.D. = 0.48)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

Advertisements
%d bloggers like this: