ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว 30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

เรื่อง อุตสาหกรรมแร่ เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

แร่คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างองค์ประกอบและสมบัติเฉพาะตัว เมื่อยึดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักจะจำแนกได้เป็นแร่ประกอบหินกับแร่เศรษฐกิจ

ผลการเรียนรู้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการถลุงแร่ในอุตสาหกรรม และทราบถึงประโยชน์คุณค่าของแร่ดีบุก ทองแดง พลวง สังกะสี แคดเมียม แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร์โคเมียมบอกประโยชน์ของแร่รัตนชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ (K)

อธิบายหลักการถลุงแร่ทองแดง ดีบุก ทังสเตน พลวง ได้

อธิบายวิธีการสกัด แทนทาลัม ไนโอเมียม และเซอร์คิวเมียมได้

บอกประโยชน์ของแร่รัตนชาติได้ บอกผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการถลุงแร่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีป้องกันได้

2. ด้านกระบวนการ (P)

สืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การสำร ตรวจสอบ การนำเสนอผลงาน จากอ่าน-เขียนอย่างกระตือรือร้นและศึกษาในเอกสารประกอบการเรียน

– ทำใบกิจกรรมจากในเอกสารประกอบการเรียน

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)

กิจกรรมเด่นเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ดูแลและรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ในการเรียน มีสัมมาคารวะและมีน้ำใจ

ต่อครูและเพื่อนร่วมกลุ่มและห้องเรียน

สาระการเรียนรู้

อุตสาหกรรมแร่

1. ทองแดง

2. ดีบุก

3. ทังสเตน

4. พลวง

5. แทนทาลัม

6. ไนโอเมียม

7. เซอร์คิวเมียม

8. แร่รัตนชาติ

สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนเคมีเพิ่มเติม เล่ม 4

2. รูปการทำเหมืองแร่ / อุตสาหกรรมถลุงแร่

3. Power point

4. ชุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

แหล่งการเรียนรู้

1 ห้องสมุดโรงเรียน

2. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. แผ่นซีดีรวมเว็บไซต์ความรู้

4. อินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น

http://www.geocities.com/rujinda_jan/petro.htm

http://www.ipst.ac.th/chemistry/webchem/10.htm

http://www.woranari.ac.th/woranari/scihouse_web/cheme/index_files/Page2062.htm

http://pirun.ku.ac.th/~g4686046/chemistry/industrial.pp

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นสร้างความสนใจ

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแร่ โดยใช้คำถามในการอภิปรายดังนี้

– แร่คืออะไร

– การจำแนกแร่ ตามประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ จำแนกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างแร่ประกอบหินหมายถึงอะไร

– แร่เศรษฐกิจหมายถึงอะไร

2.แจ้งผลการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้นักเรียนทราบ

ขั้นสำรวจและค้นหา

3. ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน ให้นักเรียนทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูล ในแต่ละหัวข้อเรื่องไม่ซ้ำกัน ดังนี้

เรื่องที่ 1 กระบวนการถุงแร่ทองแดงและการนำไปใช้ประโยชน์

เรื่องที่ 2 กระบวนการถุงแร่ดีบุก และการนำไปใช้ประโยชน์

เรื่องที่ 3 กระบวนการถุงแร่ทังสเตน และการนำไปใช้ประโยชน์

เรื่องที่ 4 กระบวนการถุงแร่พลวงและการนำไปใช้ประโยชน์

เรื่องที่ 5 สมบัติของแร่รัตนชาติ และการทำอัญมณีให้มีความงดงามขึ้น

เรื่องที่ 6 การสกัด แทนทาลัม และการนำไปใช้ประโยชน์

เรื่องที่ 7 การสกัด ไนโอเมียม และการนำไปใช้ประโยชน์

เรื่องที่ 8 การสกัด เซอร์คิวเมียมและการนำไปใช้ประโยชน์

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป

5. ให้นักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น

แผ่นใส สื่อมัลติมีเดีย

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป ดังนี้

– กระบวนการถุงแร่ดีบุก ทองแดง ทังสเตน พลวง และการนำไปใช้ประโยชน์

– สมบัติของแร่รัตนชาติ การทำอัญมณีให้มีความงดงามขึ้น ความแตกต่างของ

เพชรสังเคราะห์และเพชรเทียม

– การสกัด แทนทาลัม ไนโอเมียม และเซอร์คิวเมียม และการนำไปใช้ประโยชน์

ขั้นขยายความรู้

7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา อภิปราย ทำใบกิจกรรมที่ 5.1 – 5.5 โดยใช้ชุดการสอนและกำหนดหน้าที่กันเองในกลุ่ม เช่น

คนที่ 1 อ่านคำถาม วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถาม

คนที่ 2 ดำเนินการอภิปรายระดมความคิด วิเคราะห์แนวทางคำถาม และอธิบายคำตอบตามโจทย์ต้องการ

คนที่ 3 เขียนคำตอบ

คนที่ 4 ตรวจสอบคำตอบและความถูกต้อง

8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย ตรวจความถูกต้อง ตอบคำถามข้อสงสัย

ต่าง ๆ ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มเข้าใจคำตอบก่อนส่ง

9. ให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบพร้อมทั้งให้เหตุผล

10. ชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

11. ครูแนะนำให้นักเรียนไปสืบค้นเพิ่มเติมและทบทวนให้มากยิ่งขึ้น จากเว็บไซด์ ที่แนะนำเพิ่มเติม

ขั้นประเมินผล

12. ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

13. การสืบค้นข้อมูล การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันของนักเรียน

14. การลงข้อสรุปผลการสืบค้น และการนำเสนอผลงาน

15 . ทำแบบฝึกในชุดการสอน

16. การตรวจแบบฝึกปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจรายงานการสืบค้นข้อมูล

3. ตรวจแบบฝึกหัด

เครื่องมือวัดและประเมินผล

2. แบบประเมินพฤติกรรม

1. แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล

2. แบบฝึกหัด

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

2. ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

3. ตรวจแบบฝึกหัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

แบบบันทึกหลังสอน

1. ผลด้านความรู้

1.1 ได้วัดและประเมินผลด้านความรู้เรื่อง อุตสาหกรรมแร่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …………….จำนวนนักเรียน ……….. คน ผ่านเกณฑ์ ……… คน

คิดเป็นร้อยละ ………….

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ

……………………………………………………………………………………………

1.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ปัญหา มีดังนี้

…………………………………………………………………………………………

2. ผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

2.1 ได้วัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

เรื่อง อุตสาหกรรมแร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …………… จำนวนนักเรียน …………….. คน

ผ่านเกณฑ์ ……………คน คิดเป็นร้อยละ …………………..

2.1 ปัญหา / อุปสรรค มีดังนี้

2.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ปัญหา มีดังนี้

……………………………………………………………………………………………………….

3. ผลด้านทักษะการปฏิบัติงาน

3.1 ได้วัดและประเมินผลด้านทักษะการปฏิบัติงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …………………. จำนวนนักเรียน…………….. คน ผ่านเกณฑ์ ………….. คน คิดเป็นร้อยละ ……………………..

3.2 ปัญหา / อุปสรรค มีดังนี้

……………………………………………………………………………………………

3.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

……………………………………………………………………………………………

4. ผลด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค์

4.1 ได้วัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์

เรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……… จำนวนนักเรียน……….. คน ผ่านเกณฑ์….. คน คิดเป็นร้อยละ…..

4.2 ปัญหา / อุปสรรค มีดังนี้ –

4.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา มีดังนี้ –

แบบประเมินพฤติกรรม

ชื่อ – สกุล พฤติกรรมที่สังเกต

การมี ส่วนร่วม

(10) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

(10) ยอมรับความ

คิดเห็นผู้อื่น

(10) เจตคติที่ดี

(10) รวม

เทียบส่วน

(10)

แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล

กลุ่มที่ รายการประเมิน รวม

15

เนื้อหา

(3) การจัดทำข้อมูล

(4) แหล่งสืบค้น

(4) รูปแบบรายงาน

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

เกณฑ์การให้คะแนน 4 หมายถึง ดีมาก

3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ลงชื่อ ( …………………………)

ผู้ประเมิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: