ทำไมต้องอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations)

 

อาเซียนเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจทำไมต้องอาเซียนตั้งแต่ความเป็นมาของอาเซียน  ธงสัญลักษณ์อาเซียน ธงประประจำชาติ วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกาย  ภาษาที่ใช้  การค้าระหว่างประเทศ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน(ASEAN) เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูิมภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  ประเทศ  ได้แก่  ไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรราว  590  ล้านคน  ในปี พ.ศ.  2553  จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8  ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ  คิดเป็นอันดับที่ 9  ของโลกเรียงตามจีดีพี  มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฏาคม  พ.ศ.  2504 โดยไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์แต่ได้ถูกยกเลิกต่อมาปีพ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน”ปฏิญญากรุงเทพ”  

อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมชิกเริ่มต้น  5  ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรมใมนกลุ่มประเทศสมาชิกและการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค  และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ[4] หลังจาก  พ.ศ. 2527  เป็นต้นมา  อาเซียนมีรั๙สมาชิกประเทศ ในปัจจุบัน

      กฏบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2551  ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุดรปมากยิ่งขึ้น  เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2553  และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน  คือ  ประชาคมอาเซียน  ด้านการเมืองและความมั่นคง  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ในปี  พ.ศ. 2558

กฎบัตรอาเซียนเป็นความตกลงระหว่างประเทศ สมาชิกที่กำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่สำคัญต่างๆ ของอาเซียน และให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ (1) เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  (2) สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน และ (3) ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง แท้จริงมากขึ้น

การจัดตั้ง

สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

วัตถุประสงค์

   จากสนธิสัญญาความสามัคคีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้มีการสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเแียงใต้ไว้จำนวนหกข้อ  ดังนี้

  • การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ
  • สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก
  • หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
  • ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
  • การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กำลัง และ
  • ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน

1299385398mtm2

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Association of Southeast Asian Nations)

คำขวัญ

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 

สัญลักษณ์อาเซียน
“รวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

asean

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่่ กรุงจากาตาร์

เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

ปฏิญญากรุงเทพ     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน     16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาราชการ      ภาษาอังกฤษ

ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thailand Indonesia Philippines Malaysia Singapore

 ประเทศไทย           ประเทศอินโดนีเซีย     ประเทศฟิลิปปินส์     ประเทศมาเลเซีย   ประเทศสิงคโปร์

Brunei Vietnam\" height= Laos Myanmar Cambodia

ประเทศบรูไน                เวียดนาม                          ลาว              สหภาพพม่า               ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอขอบคุณ

http://www.osmie4.moe.go.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=251

http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/coun/indo.html

About these ads

About onchem

sciencechem

Posted on สิงหาคม 26, 2012, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: