ทำไมต้องอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations)

 

อาเซียนเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจทำไมต้องอาเซียนตั้งแต่ความเป็นมาของอาเซียน  ธงสัญลักษณ์อาเซียน ธงประประจำชาติ วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกาย  ภาษาที่ใช้  การค้าระหว่างประเทศ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน(ASEAN) เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูิมภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  ประเทศ  ได้แก่  ไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรราว  590  ล้านคน  ในปี พ.ศ.  2553  จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8  ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ  คิดเป็นอันดับที่ 9  ของโลกเรียงตามจีดีพี  มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฏาคม  พ.ศ.  2504 โดยไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์แต่ได้ถูกยกเลิกต่อมาปีพ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน”ปฏิญญากรุงเทพ”  

อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมชิกเริ่มต้น  5  ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรมใมนกลุ่มประเทศสมาชิกและการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค  และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ[4] หลังจาก  พ.ศ. 2527  เป็นต้นมา  อาเซียนมีรั๙สมาชิกประเทศ ในปัจจุบัน

      กฏบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2551  ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุดรปมากยิ่งขึ้น  เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2553  และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน  คือ  ประชาคมอาเซียน  ด้านการเมืองและความมั่นคง  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ในปี  พ.ศ. 2558

กฎบัตรอาเซียนเป็นความตกลงระหว่างประเทศ สมาชิกที่กำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่สำคัญต่างๆ ของอาเซียน และให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ (1) เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  (2) สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน และ (3) ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง แท้จริงมากขึ้น

การจัดตั้ง

สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

วัตถุประสงค์

   จากสนธิสัญญาความสามัคคีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้มีการสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเแียงใต้ไว้จำนวนหกข้อ  ดังนี้

  • การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ
  • สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก
  • หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
  • ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
  • การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กำลัง และ
  • ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน

1299385398mtm2

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Association of Southeast Asian Nations)

คำขวัญ

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 

สัญลักษณ์อาเซียน
“รวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

asean

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่่ กรุงจากาตาร์

เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

ปฏิญญากรุงเทพ     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน     16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาราชการ      ภาษาอังกฤษ

ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thailand Indonesia Philippines Malaysia Singapore

 ประเทศไทย           ประเทศอินโดนีเซีย     ประเทศฟิลิปปินส์     ประเทศมาเลเซีย   ประเทศสิงคโปร์

Brunei Vietnam\" height= Laos Myanmar Cambodia

ประเทศบรูไน                เวียดนาม                          ลาว              สหภาพพม่า               ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอขอบคุณ

http://www.osmie4.moe.go.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=251

http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/coun/indo.html

Advertisements

About onchem

sciencechem

Posted on สิงหาคม 26, 2012, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: