ผลการเรียนรู้ รายวิชาเคมี4 (ว30224)
1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ระบุปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ สามารถเขียนสมการรีดักชัน –ออกซิเดชัน ระบุตัวให้และรับอิเล็กตรอน เปรียบเทียบความสามารถในการให้ – รับอิเล็กตรอน
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดุลสมการรีดอกซ์ สามารถดุลสมการรีดอกซ์ได้ โดยวิธีใช้เลขออกซิเดชันและวิธีใช้ครึ่งปฏิกิริยา
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการของเซลล์กัลวานิกและเกิดทักษะจากการทดลองศึกษาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์สามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วแคโทด แอโนดได้ เขียนแผนภาพเซลล์และตีความหมายจากแผนภาพเซลล์ได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ สามารถหาค่าการศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ จากค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ได้
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์กัลวานิกและการประยุกต์ใช้เซลล์กัลวานิกในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิประเภทต่างๆโดยสามารถระบุขั้วและปฏิกิริยาในเซลล์แต่ละชนิดได้
5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเซลล์อิเล็กโตรไลต์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ หาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโตรไลต์ในด้านต่างๆเช่นแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะ การทำโลหะให้บริสุทธิ์ ระบุผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่ขั้ว แคโทดและแอโนดได้
6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีไปพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่น การป้องกันการสึกกร่อนของโลหะด้วยวิธีต่างๆ การผลิตโลหะอลูมิเนียม การผลิตโลหะวแมกนีเซียม แบตเตอรี่อิเล็กโตรไลต์แข็ง แบตเตอรี่อากาศ
7. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการถลุงแร่ในอุตสาหกรรม และทราบถึงประโยชน์คุณค่าของแร่ดีบุก ทองแดง พลวง สังกะสี แคดเมียม แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร์โคเมียม
8. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการผลิตเซรามิกซ์ แก้ว และปูนซีเมนต์
9. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการการผลิตโซเดียมคลอไรด์ และการนำเกลือโซเดียมคลอไรด์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ แก๊สคลอรีน โซดาแอซ และการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
10. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเคมีประเภทต่างๆ
11. ผู้เรียนตระหนักและสามารถระบุผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีแนวคิดในการหาทางป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเผยแพร่ต่อชุมชนได้

Advertisements

Posted on ตุลาคม 31, 2012, in เคมี, เคมี ม.5, เคมีม.6, ไฟฟ้าเคมี and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: