Category Archives: เคมีม.6

CAIธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

Advertisements

Lab 9.2 การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก

download lab9.2

https://www.facebook.com/groups/224897004325893/

ทดลอง 9.2

acid base

Acid base (ภาษาไทย)

acidsbase2 (English)

ผลการเรียนรู้ ว30223

ว30223

แบบฝึกหัดทบทวนธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

หน้า1 page4 page3 page2

ซ่อมเสริมเรื่องเซลล์กัลวานิก

https://docs.google.com/file/d/0B4nGG1tR25XPVWkwdFA4Ykl4TzQ/edit?usp=sharing

แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน รายวิชาเคมี 4

http://www2.stetson.edu/mahjongchem/

ที่มา:http://www.dnatube.com/video/2934/Galvanic-Cell-Animation-ZnCu

Galvanic Cells

http://resources.educ.queensu.ca/science/main/concept/chem/c12/Eric/Grade%2011%20Electrochemistry/shockwave/galvanic_cell.html

http://resources.educ.queensu.ca/science/main/concept/chem/c12/Eric/Grade%2011%20Electrochemistry/shockwave/Anode_galvanic.html

http://resources.educ.queensu.ca/science/main/concept/chem/c12/Eric/Grade%2011%20Electrochemistry/shockwave/cathode-galvanic.html

http://resources.educ.queensu.ca/science/main/concept/chem/c12/Eric/Grade%2011%20Electrochemistry/shockwave/salt_bridge_galvanic.html

ที่มา:http://resources.educ.queensu.ca/science/main/concept/chem/c12/Eric/Grade%2011%20Electrochemistry/index.html

แนวข้อสอบกลางภาค1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดที่ 1

ผลการเรียนรู้ รายวิชาเคมี4 (ว30224)
1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ระบุปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ สามารถเขียนสมการรีดักชัน –ออกซิเดชัน ระบุตัวให้และรับอิเล็กตรอน เปรียบเทียบความสามารถในการให้ – รับอิเล็กตรอน
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดุลสมการรีดอกซ์ สามารถดุลสมการรีดอกซ์ได้ โดยวิธีใช้เลขออกซิเดชันและวิธีใช้ครึ่งปฏิกิริยา
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการของเซลล์กัลวานิกและเกิดทักษะจากการทดลองศึกษาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์สามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วแคโทด แอโนดได้ เขียนแผนภาพเซลล์และตีความหมายจากแผนภาพเซลล์ได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ สามารถหาค่าการศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ จากค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ได้
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์กัลวานิกและการประยุกต์ใช้เซลล์กัลวานิกในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิประเภทต่างๆโดยสามารถระบุขั้วและปฏิกิริยาในเซลล์แต่ละชนิดได้
5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเซลล์อิเล็กโตรไลต์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ หาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโตรไลต์ในด้านต่างๆเช่นแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะ การทำโลหะให้บริสุทธิ์ ระบุผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่ขั้ว แคโทดและแอโนดได้
6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีไปพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่น การป้องกันการสึกกร่อนของโลหะด้วยวิธีต่างๆ การผลิตโลหะอลูมิเนียม การผลิตโลหะวแมกนีเซียม แบตเตอรี่อิเล็กโตรไลต์แข็ง แบตเตอรี่อากาศ
7. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการถลุงแร่ในอุตสาหกรรม และทราบถึงประโยชน์คุณค่าของแร่ดีบุก ทองแดง พลวง สังกะสี แคดเมียม แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร์โคเมียม
8. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการผลิตเซรามิกซ์ แก้ว และปูนซีเมนต์
9. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการการผลิตโซเดียมคลอไรด์ และการนำเกลือโซเดียมคลอไรด์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ แก๊สคลอรีน โซดาแอซ และการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
10. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเคมีประเภทต่างๆ
11. ผู้เรียนตระหนักและสามารถระบุผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีแนวคิดในการหาทางป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเผยแพร่ต่อชุมชนได้

This slideshow requires JavaScript.

ข้อสอบเก็บคะแนนพอลิเมอร์ ม.6 (6/6 -6/10)คิดก่อนตอบนะภายในวันนี้

a href=”“>

https://docs.google.com/แนวข้อสอบปลายภาค ม.6ปลายภาคภาคเรียนที่1/2555

การบ้านข้อสอบo-net ม.6 ชุดที่ 2 เรื่องสารชีวโมเลกุล

อ่านโจทย์ในpowerpointแล้วตอบคำถามในsheet

การบ้านข้อสอบ O-net ม.6/6 -6/10

แนวข้อสอบเคมี ม.6

ผลไม้จัดแสดงทางวิทยาศาสตร์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Science_fair_exhibit_fruit_and_vegetable_power.jpg